Tuyến cáp treo vượt biển có trụ cao nhất thế giới đi vào hoạt động